Opłaty za wędkowanie na Jeziorze Solińskim w 2018 roku. Zobacz zmiany

rower-1926440_1920

Polski Związek Wędkarski wydał komunikat o zasadach połowu ryb na wodach Okręgu Krosno na rok 2018. Są zmiany. Zapraszamy do zapoznania się z zapisami uchwały.

Uchwała nr 1/10/2017
Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 13-10-2017 r.
w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 r.

I. Wody ogólnodostępne:

Członkowie PZW:

·        Składka roczna:

podstawowa pełna na wszystkie obwody rybackie – 220 zł,
niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich – 160 zł

·        Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,
b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy i młodzież ucząca się są zwolnieni wpisowego,
c.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·        Składka roczna dla członka – uczestnika pełna – 70 zł,  niepełna na wody nizinne – 60 zł.,
·        Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  jeden dzień wodach górskich – 50 zł,
·        Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień wodach nizinnych – 40 zł,

Przy składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne   ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2018 wynoszą:

wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł
wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

II. Składki na łowiska poza obwodami rybackimi.

Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd   130 zł,
·        na zbiorniki w Hłomczy I   – 100 zł,
·        na zbiorniki w Hłomczy II   – 100 zł,
·        na stawy Sanok Sosenki  – 100 zł,
·        na zbiorniki w Rzepedzi  – 110 zł,
·        na zbiornik w Jedliczu – 80 zł,
·        na zbiornik w Dukli     – 100 zł,
·        na zbiornik w Haczowie  – 70 zł,
·        na zbiorniki w Temeszowie  – 100 zł,
·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki  – 50 zł,
·        na zbiornik w Cisnej   – 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  – 30 zł,
·        na zbiorniki w Hłomczy I  – 20 zł,
·        na zbiorniki w Hłomczy II  – 20 zł,
·        na stawy Sanok Sosenki  – 20 zł,
·        na zbiorniki w Rzepedzi   – 20 zł,
·        na zbiornik w Jedliczu  – 14 zł,
·        na zbiorniki w Polance  – 14 zł,
·        na zbiornik w Dukli   – 20 zł,
·        na zbiornik w Haczowie  – 14 zł,
·        na zbiorniki w Temeszowie  – 25 zł,
·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  – 14 zł,
·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 14 zł,
·        na zbiornik w Cisnej   – 15 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:
roczna          – 1800 zł,
jednodniowa    –  90 zł.
jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  –   100 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
– na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
– na wodach nizinnych.
2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
11. Składki jednodniowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich obwodach Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.

Osoby niezrzeszone muszą posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.

Uchwała nr  2/10/2017
Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

1. Obowiązuje dzienny i miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 10 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego wynoszącego 2 szt. ryb łososiowatych i lipieni łącznie. (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy i odcinka rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy).
2. Utrzymuje się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 zakaz zabierania złowionych lipieni.
3. Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.
4. Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).
5. Podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.
6. Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).
7. Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.
8. Obowiązuje miesięczny limit połowu sandacza i szczupaka. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. sandaczy i szczupaków łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego.
9. Wprowadza się dzienny limit połowu świnki w ilości do 5 sztuk, wprowadza się roczny limit połowu głowacicy w ilości 1 szt.
10. Wprowadza się zakaz połowu metodą trollingową na zbiornikach zaporowych Solina i Sieniawa od 1-01 do 31-05.
11. Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.
12. Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzecze Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.
13. Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp.

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,
2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,
3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,
5.     Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

źródło: Okręg PZW Krosno