POLAŃCZYK / SOLINA: Stawki opłat za wędkowanie w 2017 roku. Nie ma podwyżek

fish-1331930_1920

Znamy wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku w okręgu krośnieńskim. Stawka pełna, całoroczna na wody górskie i nizinne wynosić będzie 210 zł, tylko na wody nizinne 150 zł. Jeden dzień wędkowania na wodach górskich to koszt 40 zł, natomiast na wodach nizinnych (Jezioro Solińskie) – 30 zł. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zapłacą 100 zł za dzień na wodach górskich i 70 zł na nizinnych. Stawki podał Zarząd Okręgu PZW w Krośnie.

Uchwała nr   1/10/2016
Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 24-10-2016 r.
w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 r.

I. Wody ogólnodostępne:
Członkowie PZW:

·         Składka roczna:

– podstawowa pełna na wszystkie obwody rybackie – 210 zł,
– niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich – 150 zł

·         Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.        członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.       członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy i młodzież ucząca się są zwolnieni wpisowego,

c.        opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·         Składka roczna dla członka – uczestnika pełna – 60 zł,  niepełna na wody nizinne – 50 zł.

Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez uczestnika upoważnia go do    wędkowania na wodach  nizinnych w całym kraju,

·         Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  jeden dzień wodach górskich – 40 zł,

·         Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień wodach nizinnych – 30 zł,

Przy składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne   ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2017 wynoszą:

– wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł
– wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

II. Składki na łowiska specjalne.

Składka roczna członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd   – 130 zł,
·         na zbiorniki w Hłomczy I      – 100 zł,
·         na zbiorniki w Hłomczy II      – 100 zł,
·         na stawy Sanok Sosenki      – 100 zł,
·         na zbiorniki w Rzepedzi     – 100 zł,
·         na zbiornik w Jedliczu     – 80 zł,
·         na zbiornik w Dukli       – 100 zł,
·         na zbiornik w Haczowie        – 70 zł,
·         na zbiorniki w Temeszowie      – 100 zł,
·         na zbiornik Nozdrzec – Izdebki      – 50 zł,
·         na zbiornik w Cisnej       – 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    – 30 zł,
·         na zbiorniki w Hłomczy I       – 20 zł,
·         na zbiorniki w Hłomczy II       – 20 zł,
·         na stawy Sanok Sosenki      – 20 zł,
·         na zbiorniki w Rzepedzi    – 20 zł,
·         na zbiornik w Jedliczu       – 14 zł,
·         na zbiorniki w Polance     – 14 zł,
·         na zbiornik w Dukli      – 20 zł,
·         na zbiornik w Haczowie      – 14 zł,
·         na zbiorniki w Temeszowie     – 25 zł,
·         na zbiorniki w Nozdrzec – Izdebki       – 14 zł,
·         na zbiornik Glinianka w Turaszówce      – 14 zł,
·         na zbiorniki w Bartoszowie     – 14 zł,
·         na zbiornik w Cisnej     – 15 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

– roczna      – 1800 zł,
– jednodniowa        – 90 zł.
– Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych   – 100 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
a. na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
b. na wodach nizinnych.
2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
11. Składki jednodniowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich obwodach Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.
Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.Osoby niezrzeszone muszą posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty.
Cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej.